close this section of the library Եփրեմ Խուրի Ասորի
View the document Գիրք աղօթից (1741)
View the document Գիրք աղօթից (1747, առանց տպարանի)
View the document Գիրք աղօթից (1767)
View the document Գիրք աղօթից (1779)
View the document Գիրք աղօթից (1788)
View the document Գիրք աղօթից (1793)
View the document Գիրք աղօթից (1793-1795)
View the document Յաղագս ապաշխարութեան