close this section of the library Ալբերտ Մեծ
View the document Դրախտ հոգւոյ (1729)
View the document Համառօտութիւն աստուածաբանութեան