close this section of the library Թօմա Գեմբացի
View the document Համահետեւումն Քրիստոսի
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1696)
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1700-1701)
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1705)
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1737)
View the document Յաղագս նմանօղ լինելոյ Քրիստոսի
View the document Փոքրիկ գանձարան