close this section of the library Լուդովիկոս Հաբերտ
View the document Համառօտութիւն վարդապետութեան հաւատոյ եւ բարոյական աստուածաբանութեան