close this section of the library Ալփոնսոս Ռոտրիկվեց
View the document Գիրք պատմութեան կայսերն Փոնցիանոսի
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Ա (1741)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Բ (1742)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Գ (1742)