close this section of the library Կիւրեղ Աղեքսանդրացի
View the document Գիրք պարապմանց
View the document Ճառ:- Աղօթք եւ ճառք