Armenian Rare Books
Author: Մատթէոս Եւդոկացի
Title: Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
Translated Title: The life of Saint Gregory the illiuminator, Chatolicos of Armenia
Publisher (standardized): Անտոնի Բորտոլի
Publisher (as it is on book): Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1749
Notes: Յորում վարք, և Նահատակութի նր. Եւ գործքն լուսաւորութե, որով զհայստանեայս լուսաւորեաց. Եւ կատարումն կենաց. եւ գիւտ նշխարաց նորին՝ համառօտ գրութբ բովանդակին։ Հաւաքեալ իգրոց Ագաթանգեղոսի իմաստասիրի. և մեծամեծ պատմաբանից ընդհանուր սբ եկեղեցւոյ։ Աշխատութբ Հայր Մատթէոս կրօնավոր վարդապետի. Հաւանութբ Աբբայ հօր իւրոյ Մխիթարայ վարդապետի, իփառս Քսի. և իպատիւ սբյ Հօրն մերոյ Գրիգոր Լուսաւորչին
328 էջ: ՈՒթածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 14,5x7,8 սմ։ Ա տիտղթ. խորանի մեջ, Բ տիտղթ. զարդափակ։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր՝ քառատող ոտանավորով։ 1 գլխազարդ, 1 լուսանցազարդ և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր
File size: 19.2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/136
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library