close this section of the library Աղեքսանդր Ջուղայեցի
View the document Աղօթամատոյց (1790)
View the document Ատենական վիճաբանութիւն:- Տաղարան