Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանի որ ըստ Մատթէոսի
Translated title: A commentary on the Gospel according to Saint Matthew
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնի Պօռթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1737
Notes: Ա ՏԻՏՂԹ.՝ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ/ ՍՐԲՈՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ/ Տ[ԵԱՌ]Ն ՄԵՐՈՅ/ Յ[ԻՍՈՒՍ]Ի Ք[ՐԻՍՏՈՍ]Ի/ ՈՐ ԸՍՏ/ ՄԱՏԹԷՈՍԻ/
Բ ՏԻՏՂԹ.՝ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ/ ՍՐԲՈՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԻ/ ՏԵԱՌՆ ՄԵՐՈՅ/ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ/ ՈՐ ԸՍՏ ՄԱՏԹԷՈՍԻ։/ Արարեցեալ և շարադրեցեալ ի Մխիթարայ Վար/դապետէ Սեբաստացւոյ Աբբայ հայր կոչե-/ցելոյ:/ Ըստ մտաց և մեկնութեանց Հարցն սրբոց, և Վարդապետաց Կաթուղիկէ/ Եկեղեցւոյ, և մեծամեծաց Մեկնչաց Սրբոց գրոց։/ Եւ աշխատասիրութ[եամ]բ նոյնոյ տպագրեցեալ ի յօգուտ ման/կանց Եկեղեցւոյ։/ Ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Աբրահամու Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տեառն. 1737. Սեպտեմբերի. 18./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Ի Տպարանի Անտօնի Պօռթօլի։/ ՀՐԱՄԱՆԱՒ ՄԵԾԱՒՈՐԱՑ/
10 չհ 1012 (=1022) երկսյուն էջ։ Քառածալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 19x12.2 սմ։ Էջախորագրերով։ Ա տիտղթ. խորանի մեջ, բ տիտղթ. երկգույն՝ կարմիր և սև տառերով։ 1 փորագիր պատկեր 4-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև 12 կետաչափի բոլորագիր, նոտրգիր և գլխագրեր։
File size: 133 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/604
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library