Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Ձայն Քրիստոսի եւ հաւատացեալ հոգւոյն
Translated Title: The Voice of Christ and the Believing Soul
Publisher (standardized): տպ. Ստեֆանո Օրլանդոյի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Որլանտեան Ստեփաննոսի
Place (standardized): Վենետիկ
Year of Publication: 1753
Notes: ՁԱՅՆ ՔՐԻՍ/ՏՈՍԻ ԵՒ ՀԱՒԱՏԱ/ցեալ հոգւոյն։/ Շարադրեալ ի Մխիթարայ/ Աբբայէ մեծէ։/ Եւ տպեալ ծախիւք բարեպաշտ/ գաղատացւոց խօճայ Սարգսի Մու/րատեան. և խօճայ Խաչատրոյ/ Գամաղիէլեան. և փեսայի/ ն[ո]ր[այ] խօճայ Յովհաննիսի։/ Ի թուին հայոց. ռմբ։ Իսկ/ ի թուին Ք[րիստո]սի. 1753./ ի Մայիսի. 14։/ Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Մինասայ/ Հայոց կաթուղիկոսիյ/ Ի տպարանի Որլանտեան/ Ստեփաննոսի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
Շարվ. չափը՝ 9,2x5 սմ։
139 էջ։
File size: 8,23 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia