Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն
Translated Title: Christian Doctrine
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անտօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի ՎԷՆԷՏԻԿ
Year of Publication: 1737
Notes: ՔՐԻՍ/ՏՈՆԷԱԿԱՆ/ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ/ Որ ի գործ ածի ի մեկնելն/ զպատկերս ի ժամա/նակի խաղալոյ:/ Յամի Տ[եառ]ն 1737/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ/ Ի տպարանի Անտօնի Պօռթօլի։/
Շարվ. 10,2x5,7 սմ։
100 զարդափակ էջ։
File size: 7,66 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 2238-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia