Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Լուծմունք դժուարիմացից, եւ տարակուսանաց բանից Ալպերտին
Publisher (standardizated): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անդօնի Պօռթօլի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1715-1716
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԼՈՒԾՄՈՒՆՔ/ ԴԺՈՒԱՐԻՄԱՑԻՑ, ԵՒ/ ՏԱՐԱԿՈՒՍԱԿԱՆԱՑ/ ԲԱՆԻՑ ԱԼ/ՊԵՐՏԻՆ։/ Շարադրեցեալ ի մխիթարայ վարդա/պետէ սեբաստացւոյ. ըստ մտաց և/ ճանապարհի ս[ր]բ[ո]յն Թօմայի աքուի/նացւոյ, և այլոց տիեզերալոյս/ վարդապետաց։/ Եւ տպագրեցեալ՝ արդեամբք և գոյիւք՝ Պարոն/ Սարգսի, որդւոյ տիրացու Գէորգի Կոս/տանդնուպօլսեցւոյ։/ Ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ, և ի պատիւ ամեներանուհ/ւոյ Կուսին Մարիամու։/ Ի հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Աղէքսանդրու ամենից/ Հայոց Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1716. փետրվարի 3./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Անդօնի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ մեծաւորաց:/
168 էջ։ Ութածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 13.7x7.4 սմ։ Էջախորագրերով և լուսանցանիշերով։ 1 փորագիր պատկեր 8-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
Տպակից է Ալբերտ Մեծի ՀԱՄԱՌՕՏՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ գրքին։
File size: 14.5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/175
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library