Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Դուռն քերականութեան։- Բառգիրք։ Հայերեն և հայատառ թուրքերեն։ Արևմտահայ աշխարհաբարի աոաջին քերականությունը
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անդօնի Պօռթօլի
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1727
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԴՈՒՌՆ/ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ։/ Աշխարհաբառ լեզուին Հայոց։/ Շարադրեցեալ տաճկականաւ լեզուաւ/ առ ի յօգուտ այնց հայոց, որք զտաճ-/կական լեզու միայն գիտեն, և/ փափաքին ուսանիլ զաշխար/հաբառ հայերէնն։/ Աշխատասիրութ[եամ]բ Տ[եառ]ն Մխիթարայ/ Վարդապետի Սեբաստացւոյ./ Աբբահայր Կոչեցելոյ։/ Եւ այժմիկ տպագրեցեալ՝ ջանիւք նոյնոյ/ Վարդապետի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1727. Յունվարի. 29:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի Տպարանի Անդօնի Պօռթօլի:/ Հրամանաւ Մեծաւորաց, և Փռիվիլեճիով/ Գերազանցագունեղի Ծերակուտի։/
149 էջ: Տասներկուծալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 11.x5.5 սմ։ 1 գխազարդ, 1 վերջազարդ 8 և 9-րդ էջերում և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր։
File size: 8,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/1097
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library