Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Մեկնութիւն գրոց ժողովողին
Translated Title: A commentary on Ecclesiastes
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնի Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1736
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ/ ԳՐՈՑ ԺՈՂՈՎՈՂԻՆ/ Արարեցե[ա]լ և շարադրեցեալ ի Մխիթա/-րայ Վարդապետէ Սեբաստացւոյ/ Աբբայ հայր կոչեցելոյ։/ Ըստ մտաց և իմացմանց մեկնութե[ան]ց Հարցն ս[ր]բ[ո]ց և/ Վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տաց Եկեղեցւոյ. Եւ մեծամեծաց Մեկնչաց/ ա[ստուա]ծաշունչ ս[ուր]բ գրոց։ Այլ և վերահայեցմամբ Եբ/րայականի բուն նշանակութե[ան], որ երևի ի թարգ/մանութի[ւն]ս բազմաց լեզուաց, Այսինքն՝ Լատինա/ցւոց, Յունաց, Ասորւոց, Արաբացւոց, և/ Քաղդեացւոց:/ Եւ տպագրութ[եամ]բ ի լոյս ածեցեալ ի յօ/գուտ մանկանց Եկեղեցւոյ։/ Ի հայրա պետութեան Տեառն Աբրահամու հայոց/ Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տեառն. 1736։ Ապրիլի. 16. / Ի ՎԷՆԷՏԻԿ../ Ի տպարանի Անտօնի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց:/
453 զարդափակ էջ: Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը շրջանակով՝ 14.2x8,2 սմ։ Էջախորագրերով։ Տիտղթ. զարդափակ, երկգույն՝ կարմիր և սև տառերով։ 1 փորագիր պատկեր 8-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր ։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (115, 189, 444-445) լրացվել են Հիմնարար գիտական գրադարանի այլ օրինակից։
File size: 39,8 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/66
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library