Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Կրթութիւն աղօթից
Translated Title: Instruction on prayer
Publisher(standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Անդօնի Պոռթօլի
Place(as it is on book): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1718
Notes: ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ/ ԱՂՕԹԻՑ:/ Ընդ որում և շարակցի Ոտանաւոր/ այբբենական առ Ամենօրհնե/ցեալ Կոյսն։/ Շարադրեցեալ ի Մխիթարայ Վարդա/պետէ սեբաստացւոյ։ / Ի խնդրոյ Պարոն Մէլիքի որդւոյ Խալտա/րենց Պարոն Մարգարի Ճուղայեցւոյ։ / Տպագրեցեալ արդեամբք և գոյիւք նոյնոյ/ Պարոն Մէլիքի, առ ի լուսաւորութի[ւն]/ աղօթասիրաց մանկանց եկեղեցւոյ./ Ի փառս մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ: / Ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Ա[ստուա]ծատրոյ հայոց/ կաթուղիկոսի։/ Յամի Տ[եառ]ն 1718. Ապրիլի 26./ Իսկ ի թուին հայոց ռճկէ։/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ./ Ի Տպարանի Անդօնի Պոռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
Գրքում կա տպագրական վրիպակ էջ՝ 252-ի փոխարեն տպագրվել է 152, 257-ի փոխարեն` 357:
Շարվ. 10,7x6,2 սմ։
269 գծափակ էջ։
File size: 18,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 314-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia