Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Քերականութիւն գրաբառի լեզուի
Publisher: տպ. Բատիստա Ալբրիցի Ջերոլիմոյի
Publisher (as it is on book): Պաթիստա Ալպռիցի Ջէռօլիմօ
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1730
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ/ ԳՐԱԲԱՌԻ ԼԵԶՈՒԻ ՀԱՅԿԱ/ԶԱՆ ՍԵՌԻ։/ Շարադրեցեալ Աշխատասիրութ[եամբ] Տ[եառ]ն/ Մխիթարայ վարդապետի Սեբաստաց/ւոյ Աբբայ Հայր կոչեցելոյ։/ Ի վարժումն նորամտից աշակերտաց դասատան իւրոյ։ Եւ ի յօգուտ այլոց ամենից՝ որք ունին զփափաք, ի գաւիթս իմաստից՝ Դրամբ Քերականութե[ան] մտանելոյ։/ Եւ տպագրութ[եամ]բ ի լոյս ածեցեալ ջանիւ և աշխա/տութ[եամ]բ նոյնոյ:/ Ի փառս մանկացելոյն Յիսուսի, և ի պատիւ Մօր/ իւրոյ ԱմԷնօրհնեցելոյ։/ Յամի տեառն։ 1730։ Յունվարի 21./ Ի Հայրապետութեան Տ[եառ]ն Կարապետի Հայոց/ Կաթուղիկոսի:/ ի ՎԷնԷտիկ./ Ի Տպարանի Պաթիստա Ալպռիցի Ջէռօլիմօի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
584 էջ, 175-516 էջերը երկսյուն, 517-584 էջերը՝ եռասյուն։ Ութածալ, մամուլանիշերը լատինատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 17.3x11.2 սմ։ Էջախորագրերով։ Տիտղթ. զարդափակ, դարձերեսին՝ մեծադիր խաչ, ներքևում քառատող մի ոտանավոր։ 1 փորագիր պատկեր 4-րդ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
File size: 47,2 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/605
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library