Armenian Rare Books
Author: Մկրտիչ Աւգերեան
Title: Ծաղիկ վարուց սրբոց
Translated title: Anthology of the lives of the saints commemorated
Publisher (standardized): տպ. Ս. Ղազարի
Publisher (as it is on book): Սրբոյն Ղազար
Place: Վենետիկ
Place (as it is on book): Վենէտիկ
Year of Publication: 1800
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԾԱՂԻԿ/ ՎԱՐՈՒՑ ՍՐԲՈՑ/ Զորս տօնէ եկեղեցի Հայաս-/տանեայց։/ Վերածեալ ի կարգ Այբուբենից/ ըստ անուանց, որք ի տօնացուցի/ եդեալ կան ըս[տ] պատշաճի։ Ի Հ. Մկրտիչ վ[ար]դ[ա]պ[ետ] է աւգերեան ան-/կիւրացւոյ, ի միաբանու[թեն]է ամենապատիւ/ տ[եառ]ն Մխիթարայ Աբբայի։/ Հրամանաւ գերապատիւ Աբբա/հօր Ստեփաննոսի երկրորդի։/ Արդեամբք ուրումն բարեպաշտի։/ Յամի 1800. ռմխթ։/ Ի Վենէտիկ/ ի Վանս ս[ր]բ[ո]յն Ղազարու:/ Հրամանաւ Մեծաւորաց:/
312 էջ: Տասներկուծալ, մամուլանիշերը հայատառ և լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 9.6x 4.8 սմ։ Տիտղթ. զարդափակ։ Հրատ. վայրի անունից առաջ զարդ։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր 6-րդ էջում։ 1 գլխազարդ, 1 զարդագիր և վերջազարդեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր և նոտրգիր։
File size: 29.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/1094
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library