close this section of the library Մովսէս Խորենացի
View the document Աշխարհագրութիւն (1752)
View the document Աշխարհացոյց։- Աղուէսագիրք (1668)
View the document Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք (1698)
View the document Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք:- Համառօտ վիպասանութիւն (1683)
View the document Գիրք Պիտոյից
View the document Պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն
View the document Պատմութիւն հայոց (1695)
View the document Պատմութիւն հայոց (1752)