Armenian Rare Books
Author: Մովսէս Խորենացի
Title: Պատմութիւն հայոց
Publisher: տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1752
Notes: ՏԻՏՂԹ. ՝ ԱԶԳԱԲԱՆՈՒԹԻՒՆ/ ՏՈՀՄԻՆ ՅԱԲԵԹԵԱՆ/ Յօրինեալ ի Մովսիսէ Խորենացւոյ/ Յեռամեծ Վարդապետէ և Յոգ/ներախտ Քերթողահօրէ. Ի խնդ/րոյ Պայազատապետի Սա/հակայ Բագրատունւոյ։/ Տպագրեցեալ երկասիրութեամբ Սարգսի Վար/դապետի և Արքեպիսկոպոսի Կոստանդը/նուպօլսեցւոյ։ Ըստ խնդրոյ Յօհաննէս/ Չէլէպւոյն Սեղբոսեան, առ ի լի/նիլ յիշատակ բարի անուան՝ Հովուենց,/ Մահտեսի Յարութիւն Գերապատիւ Իշ/խանին ի Քրիստոս հանցուցելոյ։/ Ի Հայրապետութեան Սրբոյ Էջմիածնի./ Տեառն Մինասայ Ակնեցւոյ՝ Հայոց/ Կաթուղիկոսի։/ Յամի Տեառն. 1752. ի Մայիսի. 12։ / Ի ՎԷՆԷՏԻԿ. /Ի Տպարանի Անտոնի Պօռթօլի /Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
XII 424, 92 (=528) գծափակ էջ։ Տասներկուծալ, մամուլանիշերը հայատառ, լատինատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 11.2x6 սմ։Էջախորագրերով։ 4 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր։
Կազմակից է Մովսես Խորենացու ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ գրքին։
File size: 16 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/273
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library