Armenian Rare Books
Author: Մովսէս Խորենացի
Title: Աշխարհագրութիւն
Publisher (standardizated): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտոնի Պօռթօլի
Place (standardizated): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1752
Notes: ՏԻՏՂԹ. ՝ Հետեւի Համառօտ Պատմութիւն Աշխարհագրութեան։ Յորում ընձեռի՝ զՄասանց Աշխարհի. և զՆշանաւոր Գաւառաց, Քաղաքաց, և Գետոց: Արարեալ ի Նոյնոյ Հեղինակէ Մովսիսէ Խորենացւոյ, Քաշիմաստ և Յոգնահանճար Վարդապետէ: Տպագրեցեալ հետևապէս՝ Աշխատասիրութեամբ, և Արդեամբ այնոցիկ, որոց Անուանքն նշագրեցան ի յսկզբանն։ Ի Վէնէտիկ։
Տարեթիվը վերցված է տպակից գրքից։
92 գծափակ էջ։ Տասներկուծալ, մամուլանիշերը հայատառ, լատինատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 11.2x6 սմ։ Էջախորագրերով։ 4 փորագիր պատկեր։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 10 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր։
Կազմակից է Մովսես Խորենացու ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՀԱՅՈՑ գրքին։
File size: 3.4 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library
Armenia, Etchmiadzin, Mother See of Holy Etchmiadzin
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/273
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library