Armenian Rare Books
Author: Յակոբ Թաղեան
Title: Երկրաչափութիւն
Publisher: տպ. Հարություն Շմավոնյան Շիրազեցու
Place: Մադրաս
Year of Publication: 1792
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳՐՔՈՒԿ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ/ Արարեալ և շարադրեալ ի Յակոբայ Յարութիւնեան/ Թաղեանի Ջուղայեցւոյ. առ ի պատիւ Գերյարգոյ/ Ծնողաց և Հրահանգչաց իւրոց։/ Ի Վեհափառ Հայրապետութեան՝/ Սրբոյ Աթոռոյն Էջմիածնի Տեառն/ ՂՈՒԿԱԱՈՒ Սրբ[ա]զ[ա]ն Կաթուղի/կոսի ամ[ենայն] Հայոց։/ Ի յառաջնորդութե[ան] Տեառն Յակոբայ Արք/եպիսկոպոսի նոր Ջուղայու։/ Եւ Ի Թագաւորութե[ան] օգոստափայլ Տեառն/ Երկրորդի ՀԵՐԱԿԼԱՅ Արքայի ի Թիփլիզ,/ Եւ սրբագրեալ ի Տէր Սամուէլէ, Տէր Փի-/լիպպոսեան Ղայթմազեանց, հրահանգչէն իւրմէ./ Տպագրեալ արդեամբք և ծախիւք նորին Յակոբայ Թաղեանի։/ Յամի Տեառն։ 1792։/ Եւ ի Թուին Հայոց. 1241։/ Ի ՄԱԴՐԱՍ։/ Ի Տպարանի Տէր Յարութիւն Շմաւօնեան/ Շիրազցւոյ։/
55 էջ: Տիտղթ. դարձերեսը չտպագրված։ Ութածալ (՞), մամուլանիշեր չունի։ Շարվ. չափը՝ 14.3X9 սմ։ 1 պատկեր 12-րդ էջում։ Գծագրեր, վերջազարդեր, 55-րդէջում վերջազարդ, որը Հարություն Շմավոնյանի տպարանի նշանն է։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև նոտրգիր և գլխագրեր։
File size: 2,72 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3236
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library