close this section of the library Յակոբ Նալեան
View the document Գանձարան ծանուցմանց
View the document Գիրք աղօթից (1760)
View the document Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ
View the document Զէն հոգեւոր (1757)
View the document Զէն հոգեւոր (1787)
View the document Հոգեշահ (1746)
View the document Հոգեշահ (1794)
View the document Ճրագ ճշմարտութեան
View the document Վէմ հաւատոյ
View the document Քրիստոնէական ուսանելի (1737)
View the document Քրիստոնէական ուսանելի։ Աշխարհաբար (1747)