close this section of the library Յակոբ Վիլլոտ
View the document Dictionarium novum latino-armenum expraecipuis armeniane linguae scriptoribus concinnatum
View the document Մեկնիչ Սրբոյ Աւետարանին
View the document Մեկնութիւն դաւանութեան հաւատոյ
View the document Պատմագրութիւն կաթուղիկոսաց եւ թագաւորաց հայոց