Armenian Rare Books
Author: Յովհան Ոսկեբերան
Title: Մեկնութիւն սրբոյ աւետարանին որ ըստ Յօհաննու
Translated Title: Commentary on the Gospel of Saint John
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): ի Կոստանդնուպօլիս քաղաքի
Year of Publication: 1737
Notes: ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆ/ Սրբոյ Աւետարանին՝ որ ըս[տ] Յօհաննու։ Տպագրեցեալ ի/ Հով[ո]ւ[ա]պ[ե]տ[ո]ւթե[ան] Տ[եառ]ն Ա[ստուա]ծատրոյ/ Սրբազան կ[ա]թ[ու]ղիկոսին ամ[ենայն]/ Հայոց։ Եւ ի Պատրիարգու/թե[ան] Սրբոյ Երուսաղէմի և/ Կոստանդնուպօլսոյ՝ Յօհան/նիսի Արհի Եպիսկոպոսին։/ ի Կոստանդնուպօլիս/ քաղաքի:
Շարվ. 15,5x10,6 սմ։
Թճհթ, 3 չհ (=982) երկսյուն զարդափակ էջ։
File size: 336 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Mesrop Mashtots Research Institute of Ancient Manuscripts
Year and Place of Digitization: 2014, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia