Armenian Rare Books
Title: Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք։ Թարգմ.՝ Գաբրիել Համազասպյան Երևանցու
Translated Title: The Libro Aureo de Marco Aurelio; an ethico-political work composed by Antonio de Guevara and attributed to the Emperor Marcus Aurelius.
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլիի
Publisher (as it is on book): Անտօնիոս Պօռթօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Վէնէտիկ
Year of Publication: 1738
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ ՈՍԿԵՂԷՆ,/ ԵՒ ԹՈՒՂԹՔ,/ ՔԱՂՑՐԱԼՈՒՐՔ։ Յորս ընթեռնանին վարք արարմունք և բարքն/ իմաստնագունեղ Փիլիսոփայի. և ճարտա/րագւոյնեղ բանաստեղծի. Մարկոսի/ Աւրէլիոսի Կայսեր։/ Նորապէս սրբագրեցեալ, և ուղղեցեալ։/ Յավելուն այսմիկ նորապէս ցանկք ամենից զօ/րութե[ան]ց բանից, և բարեաց ասածցուա/ ծոց որք ի սմա պարունակին։/ Թարգմանեցեալ ի Սպանիականէ ի հայկա/կան բառբառ ի նախանձայուզ, և ջանա/սէր պարոն Գաբրիէլէ Համազասպեան/ Երևանցւոյ, ի յօգուտ, և ի զուար/ճութիւն ազգին Հայոց։/ Աշխատութ[եամ]բ և գոյիւք նոյն Պարոն Գաբրիէլի/ որդոյ Պարոն Արիստակէսին ի Փառս/ Մեծագոյնս Ա[ստուծո]յ։/ Ի Հայրապետութե[ան] Տեառն Աբրահամու/ ամենից Հայոց կաթուղիկոսի։/ Տպեցեալ եղև Յամի Տ[եառ]ն. 1738. Փետրուարի, 15/ իսկ ի Թուին Հայոց 1187./ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Անտօնիոսի Պօռթօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
14 չհ, 477, 3 չհ (=494) էջ։ ՈՒթածալ, մամուլանիշերը լատինատառ։ Շարվ. չափը՝ 12,7x7,1 սմ։ Էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր 14 չհ էջում։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր և զարդագրեր։ Բնագիրը 8 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված են նաև գլխագրեր ։
Digitizer's Notes: Տիտղոսաթերթը լրացվել է Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
File Size: 47.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, Հովհ/3225

Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library