Armenian Rare Books
Title: Գործք առաքելոց
Translated Title: Acts of Apostles
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի
Publisher (as it is on book): ի Տպարանի Յօհաննիսի և Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1788
Notes: ԳՈՐԾՔ/ԱՌԱՔԵԼՈՑ/ Ընդ որս և չորեքտասան Թուղթք/ Երանելոյն Պօղոսի Առաքելոյն/ և Թուղթք Կաթուղիկեայց և Տե­/սիլք Յօհաննու։/ Տպագրեցեալ ի Հայր[ա]պ[ե]տու[թ]ե[ան] Գե­/րագահ Աթոռոյն ս[ր]բ[ո]յ Էջմիածնի/ Տ[եառ]ն Ղուկասու ս[ր]բ[ա]զ[ա]ն Կաթուղի­/կոսի Ամ[ենայն] Հայոց,/ Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան] Ս[ր]բ[ո]յ Ե[րուսաղ]էմի Տ[եառ]ն Յովակիմայ Երջանկափայլ/ Վարդապետի,/ Վեհափառ Հրամանաւ Մեծի/ Արքայանիստ Մայրաքաղաքիս/ Կոստանդնուպօլսոյ Սրբազան Արհի / Եպիսկոպոսի Տեառն Զաքարիայ/ Ազգասէր Կարդացեալ Ա[ստուա]ծաբան/ Պատրիարգի։/ Ի թուին Հայոց՝ ռմլէ, Փետր” իա/ ի Տպարանի Յօհաննիսի և Պօղոսի։/
Շարվ. չափը՝ 12,5x6,5 սմ։
476 էջ։
File size: 50,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1239-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia