Armenian Rare Books
Author: Մխիթար Սեբաստացի
Title: Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան
Translated Title: Christian Doctrine. Book of Tagh Songs
Publisher (standardized): տպ. Անտոնի Բորտոլի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Անդոնի Պօռդօլի
Place (standardized): Վենետիկ
Place (as it is on book): Ի Վէնէտիկ
Year of Publication: 1771
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐՔ /ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆԻ/ ՎԱՐԴԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ. /Շարադրեցեալ Աշխարհաբառ լե/զուաւ, Աշխատասիրութ[եամ]բ տ[եառ]ն/ Մխիթարայ Վարդապետի /Սեբաստացւոյ. Աբբայ/ հայր Կոչեցելոյ:/ Ընդ որում և երգք տաղից առադրին, որք/ ի վաղնջուց ժամանակաց շարադրեցեալք/ են ի նոյնոյ Վարդապետէ։/ Ի փառս մեծագոյնս ա[ստուծո]յ, և ի յօ/գուտ մանկանց եկեղեցւոյ։/ Եւ այս է երրորդ տպագրութի[ւն]։ / Յամի Տ[եառ]ն 1771. Յուլիսի. 20./ Ի Հայրապետութե[ան] Տ[եառ]ն Սիմոնի /Հայոց Կաթուղիկոսի:/ Ի ՎԷՆԷՏԻԿ։/ Ի տպարանի Անդոնի Պօռդօլի։/ Հրամանաւ Մեծաւորաց։/
Շարվ. չափը՝ 11,6x6 սմ։
120, 203 (=323) էջ։
File size: 67,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1486-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia