Armenian Rare Books
Title: Դպրութեան գիրք եւ տաղարան
Translated Title: Clerks‘ Book and Book of Tagh Songs
Publisher (standardized): տպ. Սարգիս Դպրի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Տպեցեալ ի Կոստանդինուպօլիս
Year of Publication: 1709
Notes: ԳԻՐՔ /ԴՊՐՈՒԹԵԱՆ,/ Եւ տաղարան վայելուչ/ և գեղեցիկ ի զանազանից/ բանաստեղծից շարագրե/ցեալ ի խրախճանս հայոց / բարեյարգից և ճշմար/տասիրաց։ /Ի հայր[ա]պ[ե]տու[թ]ե[ան] տ[եառ]ն Աղեկ/սանդրի սրբ[ա]զ[ա]ն Կաթ[ու]ղ[ի]կ[ո]սի./ Ի թվականիս հայոց ռճծը/ փետրվարի, է։/ Տպեցեալ ի Կոստ[ա]նդինու/պօլիս. ձեռ[ա]մբ Սարգսի։/: Գրքում կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 110-ի փոխարեն տպված է 10, 111-ը՝ 114, 127-ը՝ 142, 193-ը` 163, 197-ը՝ 167, 175-ը՝ 177, 203-ը՝ 103, 225-ը՝ 224 : Նաև բացակայում են հետևյալ էջերը՝ 71-74, 83, 84, 93, 94:
Շարվ. չափը՝ 12x7 սմ։
254 (՞) զարդափակ էջ։
File size: 29 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia