Armenian Rare Books
Title: Սաղմոսարան
Translated Title: Psalter
Publisher (standardized): տպ. Հովհաննեսի և Պողոսի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանաի Յօհաննիսի եւ Պօղոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1796
Notes: ՍԱՂՄՈՍ / ԴԱՒԹԻ: / Տպագրեալ ի հայրապետութե[ան] / Վերագահ աթոռոյն ս[ր]բ[ո]յ Էջ/միածնի` Տ[եառ]ն Ղուկասու Սրբ[ա]զ[ա]ն / Կաթուղիկոսի Ամ[ենայն] Հայոց։ / Եւ ի Պատրիարգու[թ]ե[ան] Ս[ր]բ[ո]յ աթո/ռոյն Ե[րուսաղ]էմի՝ Տ[եառ]ն Պետրոսի Եր/ջանկափայլ Վարդապետի։/ Իսկ և վեհափառ հրամանաւ մե/ծի Արքայանիստ Մայրաքաղաքիս / Կոստանդնուպօլսոյ Սրբազան Արհի/եպիսկոպոսի Տեառն Զաքարիայ / Ա[ստուա]ծասեր Կարգաւորեալ Ա[ստուա]ծաբան / Պատրիարգ։ / յԱմի Տ[եա]ռն՝ 1796։ / և Հայոց՝ ռմխե։ Յուլիսի... / Ի Տպարանաի Յօհաննիսի եւ Պօղոսի։ /: Գրքում պակասում են 1-6, 243-248, 257­262-րդ էջերը: Կա տպագրական վրիպակ՝ էջ 364-369-ի էջակալությունը խախտված է:
Շարվ. չափը՝ 10,2x6,2 սմ։
372 էջ։
File size: 27,3 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia