Armenian Rare Books
Author: Ներսէս Շնորհալի
Գրիգոր Մագիստրոս
Title: Յիսուս որդի:- Տաղասացութիւն
Translated Title: Jesus the Son:- Poems
Publisher (standardized): տպ. Չնչին Հովհաննեսի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի չնչին յովհաննիսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1746
Notes: Ա ԳՐՔԻ ՏԻՏՂԹ.՝ Տ[եառ]ն/ ՆԵՐՍԷՍԻ/ Հայոց կաթու/ղիկոսի ասացե[ա]լ/ բան մխիթա/րութե[ան], տանս/ հայոց վ[ա]ս[ն] ման/կանցն որ օրհ/նեն զյ[իսու]ս, միշտ/ յանուն ն[ո]ր[այ] ցնծութ[եամ]բ։/
Բ ԳՐՔԻ ՏԻՏՂԹ.՝ ՏԱՂԱՍԱ/ՑՈՒԹԻՒՆ Գրիգորի Մագիստրոսի/ Ճշմարիտ և ուղղափառ Վարդապետի։/ Ի Յամի Տ[եառ]ն/ 1746./ և ի թուականութե[ան]ս/ Հայոց ռճղե./ Յամսեանն Դեկտեմ/բերի։/ Ի տպարանի չնչին/ յովհաննիսի։/ Գրքում բացակա են հետևյալ էջերը՝ 121, 122, 175, 176, 241, 242 (Ա գիրք); 65, 66 (Բ գիրք):
Շարվ. չափը շրջանակով՝ 12,5x7,8 սմ։
380, 104 (=484) զարդափակ էջ։
File size: 48,9 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2013, National Library of Armenia, 1953-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia