Armenian Rare Books
Author: Ներսէս Շնորհալի
Title: Յիսուս որդի
Translated Title: Jesus the Son
Publisher (standardized): Աստվածատուր Կոստանդնուպոլսեցի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Աստուածատուրի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1746-1747
Notes: Յ[ԻՍՈՒ]Ս/ որդի/ ԳԻՐՔ/ Որ կոչի/ Յ[ԻՍՈՒ]Ս ՈՐԴԻ/ Արարեալ և շարա-/դրեց[եա]լ ի Ներսիսէ/ Կլայեցւոյ՝ Յոգն-/երախտ Հայր[ա]պ[ե]տէ/ Յեղբօրէ Գրիգո/րիսի Վկայասիրի/ Հայոց Կ[ա]թ[ու]ղ[ի]կոսի:// ՏՊԱԳՐԵՑԵԱԼ/ Ի ՎԵՀԱՓԱՌ/ Հայր[ա]պ[ե]տութե[ան] Ս[ր]բ[ո]յն Էջմիածնի/ Տեառն Ղազարու Սրբազան/ Կ[ա]թ[ո]ւղ[ի]կ[ո]սի ամ[ենայն] Հայոց։/ Եւ ի Պ[ա]տր[իա]րգ[ո]ւ[թ]ե[ան] ս[ր]բ[ո]յն Ե[րուսաղ]էմի տ[եառ]ն Գրիգորի Սրբ[ա]զ[ա]ն Վարդ[ա]պ[ե]տի։/ Ի կոստանդնուպօլիս քաղաքի։/ Հրամանաւ նորին Սրբ[ա]զ[ա]ն Պատ-/րիարգի՝ Տեառն Յակօբայ/ Ա[ստուա]ծաբան Վ[ա]րդ[ա]պ[ե]տի։/ Ի թուին Փրկչին Յ[ԻՍՈՒՍ]Ի 1746/ Օգ[ո]ստ[ո]սի 21։ և ի Հայոց 1195/ Ի Տպարանի Ա[ստուա]ծատուրի։/
Շարվ. 13x7,8 սմ։
432 էջ։
File size: 193 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Museum of Literature and Art
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia