close this section of the library Արղությանց
View the document Էֆիմէրտէ (1797-1799)
View the document Թարգմանութիւն պրիվէլէկացն հայոց
View the document Ժամագիրք (1796)
View the document Հրովարտակ
View the document Մեկնութիւն Սաղմոսաց Դաւթի
View the document Տարեցոյց եւ օրացոյց (1797)