close this section of the library Բարսեղ և Հակոբ Սեբաստացիներ
View the document Աւետարան (1740)
View the document Խրատ հոգեկան
View the document Շարակնոց (1736)
View the document Տեսութիւն աղօթից