close this section of the library Գաբրիել Սեբաստացի Բարսեղյան
View the document Գիրք մեկնութեան աղօթից սրբոյն Գրիգորի Նարեկացւոյ
View the document Գիրք պատճառաց