close this section of the library Գասպար Սահրադյան
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1687)
View the document Խորհրդատետր (1686)
View the document Ճաշոց (1686-1688)