close this section of the library Դեմետրիոս Թեոդոսիու
View the document Աղօթամատոյց (1781)
View the document Գիրք առաքինութեանց (1772)
View the document Գիրք հրաշից
View the document Գիրք մոլութեանց (1773)
View the document Թուաբանութիւն
View the document Ժամագիրք (1777)
View the document Խորհուրդ աստուածապաշտութեան
View the document Խրատք յաղագս կրօնաւորական կատարելութեան
View the document Ծառ կենաց (1781)
View the document Կրթութիւն աղօթից (1772)
View the document Հիւսեակ բարեբանութեանց սրբոյ աստուածածնին
View the document Ճարտասանութիւն (1775)
View the document Մշտնջենաւոր պարզատօմար
View the document Նոր Կտակարան (1776)
View the document Պարտէզ հոգեւոր:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ
View the document Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1781)
View the document Տօնացոյց (1782)
View the document Քարոզք համառօտք: Հտ. 1 (1781)
View the document Քերականութիւն (1774)
View the document Քերականութիւն Հայկազեան լեզուի
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1775)
View the document Օրացոյց 1776