close this section of the library Հովհաննես Աստվածատրյան
View the document Գիրք աղօթից (1755)
View the document Գիրք աղօթից (1760)
View the document Գիրք աղօթից (1763)
View the document Գիրք աղօթից: Հտ. 1 (1774)
View the document Գիրք գաւազան տալոյ աշակերտացն։ -Կանոն ծայրագոյն իշխանութիւն տալոյ վարդապետացն
View the document Գիրք ութն խորհրդոց մեղաց (1750)
View the document Գրգուկ եռամասնեայ
View the document Երգարան (1772)
View the document Զէն հոգեւոր (1757)
View the document Ժամագիրք (1752, Կ. Պոլիս)
View the document Ժամագիրք (1754)
View the document Ժամագիրք (1761)
View the document Ժամագիրք (1768)
View the document Հաց նեղելոց
View the document Ձեռնադրութեան գիրք (1752)
View the document Ճրագ ճշմարտութեան
View the document Ներբողինաց ճառից: Հտ. 2 (1774)
View the document Շահաւէտ (1750)
View the document Պատմութիւն Երուսաղէմի (1767-1768)
View the document Պատմութիւն Վարդանանց (1764)
View the document Սաղմոսարան (1756)
View the document Սաղմոսարան (1758)
View the document Սաղմոսարան (1776)
View the document Տօմար (1756)
View the document Ցանկ Գիրք Նոր Կտակարանին
View the document Քերականութիւն։ Հտ. 1-2 (1771)
View the document Քերականութիւն: Հտ. Ա-Բ (1736-1738)