close this section of the library Մայր դպրատուն
View the document Գիրք աղօթից (1793-1795)
View the document Ժամագիրք (1795)
View the document Կրթութիւն քրիստոնէական (1793)
View the document Ճաշոց (1793-1794)
View the document Ճառ վասն ծննդեան և չարչարանաց տեառն մերոյ և փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի
View the document Մեկնութիւն ժամակարգութեան (1795)
View the document Նուագարան (1794)
View the document Սաղմոսարան (1795)
View the document Սաղմոսարան (1798, տպ. Մայր դպրատան)
View the document Ցուպ քահանայից