close this section of the library Մատթէոս Դպիր
View the document Ադամգիրք։ Չափածո (1799)
View the document Աղօթագիրք (1798, 126 էջ)
View the document Աղօթագիրք (1798, 76 էջ)
View the document Աւետարան (1796)
View the document Մեկնութիւն Ս. Պատարագին
View the document Սաղմոսարան (1786, Կ. Պոլիս)
View the document Սաղմոսարան (1800)