close this section of the library Պիետրո Վալվազիանի
View the document Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1785)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 1 (1784)
View the document Պատմութիւն հայոց: Հտ. 2 (1785)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1785)
View the document Օրացոյց 1786