close this section of the library Անտոնի Բորտոլի
View the document Ակն հօգւոյ:- Համառօտ կրթութիւն հանապազօրեայ (1770)
View the document Աղբիւր բարի
View the document Աշխարհագրութիւն (1752)
View the document Աստուածաբանական մեկնութիւն կաթուղիկեաց գրոց երանելւոյ Յակոբու Առաքելոյն:- Ժամանակագրութիւն սրբազան սուրբ գրոց
View the document Աստուածաշունչ (1733)
View the document Արհեստ փրկութեան
View the document Աւետարան (1732)
View the document Աւետարան (1759)
View the document Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 1 (1749)
View the document Բառգիրք Հայկազեան լեզուի։ Հտ. 2 (1769)
View the document Բուրաստան աղօթից (1707)
View the document Բուրաստան աղօթից (1741)
View the document Գիրք առաքինութեանց (1721)
View the document Գիրք մոլութեանց (1720)
View the document Գիրք յորում ընձեռի զհանդերձելոյ կենէ
View the document Գիրք ոսկեղէն եւ թուղթք քաղցրալուրք
View the document Գիրք քրիստոնէականի վարդապետութեան:- Տաղարան (1727)
View the document Գիրք օրինակաց եւ նմանութեանց
View the document Դաշանց թուղթ (1695)
View the document Դաշտիկ ծաղկալի
View the document Դուռն ողորմութեան Աստուծոյ
View the document Դուռն քերականութեան։- Բառգիրք
View the document Էֆիմէրտէ (1748)
View the document Էֆիմէրտէ (1752)
View the document Էֆիմէրտէ (1772)
View the document Էֆիմէրտէ (1796)
View the document Ժամագիրք (1742)
View the document Ժամագիրք (1766)
View the document Ժամագիրք ննջեցելոյ
View the document Ժամագիրք ջահկաց
View the document Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1706)
View the document Ժամագիրք Սրբուհւոյ կուսին Մարիամու Աստուածածնին (1768)
View the document Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին (1706)
View the document Ժամամատոյց յաղագս Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին եպիսկոպոսի (1768)
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 1
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 1, հտ. 2
View the document Լիակատար Աստուածաբանութիւն: Մաս 2, հտ. 1
View the document Լուծմունք դժուարիմացից, եւ տարակուսանաց բանից Ալպերտին
View the document Խթան զղջման
View the document Խոկմունք քրիստոնէականք (1771)
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1732)
View the document Խոստովանարան
View the document Ծառ կենաց (1750)
View the document Կարճառօտագունեղ Համառօտութիւն Ընդհանրականի Աստուածաբանութեան
View the document Կերակուր քահանայից
View the document Կրթութիւն աղօթից (1718)
View the document Կրթութիւն ապաշխարողի
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ կրօնաւորականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Ա (1741)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Բ (1742)
View the document Կրթութիւն կատարելութեան եւ քրիստոնէականի առաքինութեան: Երեք մասից, մաս Գ (1742)
View the document Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 1
View the document Համառօտական իմաստասիրութիւն։ Հտ. 2
View the document Համառօտութիւն աստուածաբանութեան
View the document Համառօտութիւն բարոյականի աստուածաբանութեան
View the document Հարցումն եւ պատասխանի զքերականութենէ եւ զմասանց նորին
View the document Հոգեւորական պատերազմ
View the document Ճարտասանութիւն (1713)
View the document Ճշմարտութիւն յաւիտենական
View the document Մեկնութիւն գրոց ժողովողին
View the document Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
View the document Մեկնութիւն Սրբոյ Աւետարանի որ ըստ Մատթէոսի (1737)
View the document Մտածութիւնք ի վերայ չարչարանաց Քրիստոսի
View the document Յաղագս համահետեւմանն Քրիստոսի (1737)
View the document Յարացոյց ճշմարտի ապաշխարողի
View the document Ներածումն առ ջերմեռանդ կեանն
View the document Ներածումն առ քրիստոնէական կատարելութիւն
View the document Նոր Կտակարան (1710)
View the document Նոր Կտակարան (1720)
View the document Նոր Կտակարան (1740)
View the document Նոր Կտակարան (1766)
View the document Ուղղ եւ ծուծ աստուածաբանութեան
View the document Պատմագիրք հոգւոց հաւատացեալ ննջեցելոց
View the document Պատմագրութիւն կաթուղիկոսաց եւ թագաւորաց հայոց
View the document Պատմութիւն կենաց, Մարտիրոսութեան եւ սքանչելեաց Սրբոյն Գրիգորի
View the document Պատմութիւն հայոց (1752)
View the document Պատմութիւն վարուց Յօհաննու Ոսկեբերանի
View the document Պարզատօմար (1695)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1710)
View the document Պարտէզ ոգեւոր (1704)
View the document Սաղմոսարան (1695)
View the document Սաղմոսարան (1733)
View the document Սաղմոսարան (1748)
View the document Սաղմոսարան (1755)
View the document Սաղմոսարան (1759)
View the document Սաղմոսարան (1770, Վենետիկ)
View the document Սաղմոսարան (1771)
View the document Սաղմոսարան (1793)
View the document Սաղմոսարան փոքրիկ
View the document Սկզբունք եւ ուսուցմունք կենի քրիստոնէականի
View the document Վարժումն կտակագրութեան
View the document Վարք երանելւոյն սրբոյ Յօհաննիսին
View the document Վարք Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւորչին
View the document Տօմար (1696)
View the document Տօմար (1733)
View the document Տօմար (1771)
View the document Տօմար կարճառօտ (1755)
View the document Փիլիսոփայութիւն: Հտ. 4 (1751)
View the document Քահանայ համբակագոյն
View the document Քարոզգիրք: Հտ. Ա (1710)
View the document Քարոզգիրք: Հտ. Բ (1710)
View the document Քերականութիւն (1770)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1737)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն եւ այբբենարան (1725)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1732)
View the document Քրիստոնէական վարդապետութիւն:- Տաղարան (1771)