close this section of the library Ջիովաննի Բաշո
View the document Խոկումն քրիստոնէական (1719)
View the document Պարտէզ հոգեւոր (1719)