close this section of the library Ս. Էջմիածին և Ս. Սարգիս (Լիվոռնո)
View the document Աշխարհացոյց:- Աղուէսագիրք (1698)
View the document Թէօփիլոս
View the document Պատմութիւն կայսերն Փոնցիանոսի (1696)
View the document Վարդապետութիւն քրիստոնէական (1670)
View the document Քերականութիւն (1696)