close this section of the library Ս. Էջմիածին և Ս. Սարգիս (Կ. Պոլիս)
View the document Գիրգ մտածական աղօթից, բանալի ջերմեռանդակերտ (1701)
View the document Գործք առաքելոց (1704)
View the document Համառօտ մեկնութիւն երգոյ երգոցն Սողոմոնի
View the document Մեկնութիւն յայտնութեան