close this section of the library Ս. Ղազար
View the document Ամարանոց Բիւզանդեան։ Չափածո
View the document Ամերիկա։ Քարտեզ
View the document Աշխարհագրութիւն (1791)
View the document Առակք:- Ոտանաւորք
View the document Ասիա։ Քարտեզ
View the document Ափրիկէ։ Քարտեզ
View the document Գիրք աղօթից (1789)
View the document Գիրք աղօթից (1795)
View the document Գիրք Պիտոյից
View the document Գործք առաքելոց (1789)
View the document Երկրաչափութիւն (1794)
View the document Եւրոպիա։ Քարտեզ
View the document Ժամագիրք:- Քաղուած Հանգստեան (1793, Վենետիկ)
View the document Իմաստասիրութիւն բարոյական
View the document Ծաղիկ վարուց սրբոց
View the document Համատարած աշխարհացոյց քառակուսի: Քարտեզ
View the document Մեկնութիւն Երգոց երգոյն Սողովմոնի
View the document Նոր Կտակարան (1789)
View the document Պատմութիւն հայոց (1793)
View the document Սաղմոսարան (1793)
View the document Սաղմոսարան:- Տօմար կարճառօտ (1789)
View the document Վարք սրբոյ Անտոնի աբբայի
View the document Տարեգրութիւն 1800 տարւոյն
View the document Տետրակ ամենասուրբ Ռօզարին (1794)
View the document Քերականութիւն թօսքանեան լեզուի։ Հայատառ իտալերեն
View the document Օրացոյց 1793