close this section of the library Սարգիս Դպիր
View the document Գիրք եւ ճառ հոգեշահ
View the document Դպրութեան գիրք եւ տաղարան (1709)
View the document Ժամագիրք (1709, Կ. Պոլիս, 600 էջ)
View the document Ժողովածու գիրք (1710)
View the document Կտակգիրք (1722)
View the document Ճաշոց (1712-1714)
View the document Մեկնութիւն պատարագի
View the document Շարակնոց (1710-1711)
View the document Տօմար (1707-1708)
View the document Տօնացոյց (1701-1702)
View the document Տօնացոյց (1720)