close this section of the library Ստեփանոս Պետրոսյան
View the document Ակն լուսատու: Հայատառ թուրքերեն
View the document Այբբենարան եւ քրիստոնէական (1772)
View the document Գաւազան կրկնազօր
View the document Գիրք աղօթից (1789-1790)
View the document Թուղթք
View the document Ժամագիրք (1772)
View the document Ժամագիրք (1786, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)
View the document Մաշտոց (1792)
View the document Շարակնոց (1784)
View the document Սաղմոսարան (1770, Կ. Պոլիս)
View the document Սաղմոսարան (1780)
View the document Սաղմոսարան (1780, տպ. Ստեփանոս Պետրոսյանի)
View the document Սաղմոսարան (1782)
View the document Տաղարան (1788)
View the document Տօմար:- Ի Ըզբօսանս Հայկազունեաց (1789)