Armenian Rare Books
Title: Շարակնոց
Translated Title: Hymnal
Publisher (standardized): տպ. Ս. Աստվածածնի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամսդէլօտամ
Year of Publication: 1712
Notes: Շարակնոց ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ /ԵՐԳԵՑՄՈՒՆՔ/ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆՔ:/ Ա[ստուա]ծայնոց և երջանկաց/ սրբոց վարդապետաց./ Հայոց թարգմանչաց։/ Զկարգաւորութի[ւն]ս եկեղե/ցւոյ վայելչացուցանողաց./ Ի Թուոյն ք[րիստոս]ի ռէճժբ / Եւ ի հայոց. ռճկա/ դեկտեմբեր ամսոյ. ը / Տպեցեալ Յամսդէլօ/տամում Քաղաքի։/: Գիրքը վերջից թերի է, պակասում են՝ 704-720 էջերը:
Շարվ. չափը՝ 12,7x7,2 սմ։
720 էջ։
File size: 60,5 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
USA, Washington, Library of Congress
Year and Place of Digitization: 2012, National Library of Armenia, 1542-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia