Armenian Rare Books
Title: Մաշտոց
Publisher : տպագր. Ոսկան Երևանցու, տպ. Ս. Էջմիածնի և Ս. Սարգսի
Place (standardized): Ամստերդամ
Place (as it is on book): Յամստէլօդամ
Year of Publication: 1667
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԳԻՐԳ ՍՐԲՈՅՆ /ՄԱՇՏՈՑԱՅ ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ/ Արարողութիւնք հանապազորդեան եկե/ղեցեաց հայաստանեայց։ Պարունակօղ եօ/թեանց գլխաւորաց խորհրդունակ սրբազնա /գործութեանց, և այլոց մասնաւորաց պաշ/տամանց հաստատեցելոց ի հնագունից հարցն/ սրբոց առ իլրումն հոգեկանին հարկաւորու/թեան. և մարմնակարին պիտանացու/թեան. սահմանագրեցեալ օժան/դակութեամբ հոգւոյն։/ սրբոյ։/ Տպագրեցեալ ի տպարանի սրբոյ Էջմիածնի. և/ սրբոյն Սարգսի զօրավարին./ ի Հայրապետութե[ան] Տեառն Յակոբայ/ Կաթուղիկոսի Սրբոյ Էջմիածնի։/ Ծախիւք և սրբագրութեմաբ Ոսկանայ վարդա/պետի և Արքի Եպիսկոպոսի Երևանեցւյ։/ Ի ՅԱՄՍՏԷԼՕԴԱՄԻ։/ Ի թւոյ փրկչին։ 1667. դեկտեմբերի. 11։/ իսկ ըստ հայոց. 1116. դեկտեմբերի 1։/
315,68 (=383) էջ: Տիտղոսաթերթը չի համարակալված։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ. չափը՝ 15,2x9,2 սմ։ Բնագիրը էջախորագրերով։ 1 փորագիր պատկեր տիտղոսաթերթի դարձերեսին։ Գլխազարդեր, վերջազարդեր, զարդագրեր և լուսանցազարդեր։ Բնագիրը 12 կետաչափից մեծ բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր(միայն տիտղոսաթերթի վրա) և գլխագրեր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (տիտղոսաթերթը, 286-302, 314-315, 2-րդ էջակալություն՝ էջ 1-68) լրացվել են Հայաստանի Ազգային գրադարանի օրինակից։
File size: 27.1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2010, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/569
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library