Armenian Rare Books
Author: Յովհաննէս Պոնա
Title: Ձեռբածութիւն յերկինս։ Թարգմ.՝ Վարդան Հունանյանի
Translated title: Manuductio ad coelum, continens medullam sanctorum patrum et veterum philisophorum; translated into Armenian by Vardan Yunanean in 1671
Publisher: տպ. Թովմաս Վանանդեցու
Place: Ամստերդամ
Year of Publication: 1705
Notes: ՏԻՏՂԹ.՝ ԶԵՌԲԱԾՈՒ/ԹԻՒՆ ՅԵՐԿԻՆՍ/ Պարունակօղ զգացմանց Սրբազանիցն/ Հարց, և հնագունից Իմաստասիրաց։/ Յօրինեցեալ աշխատասիրութեամբ/ Տեառն/ ՅՈՀԱՆՆՈՒ ՊՕՆԱԻ,/ Վսեմագունոյ Քարտինալի,/ Ս. Ե. Հ./ Եւ թարգմանեցեալ ի Հայկական/ բարբառ, ի Վարդանայ/ Յունանեան։/ Յամի Ներմարմնութեան Տեառն. 1671։/ Եւ ըն թուաբերութեան Արամազ/նւոյ. 1120:/ Ի Հայրապետութեանն Լուսահե/ղոյս Գահոյին Սրբոյ Էջմիածնի-/ Տեառն Նահապետի, Հօրն մե/րոյ Սրբոյն Գրիգորի Լուսաւ/որչի Փոխանորդի, և ամե/նայն Հայոց Ինքնագ/լուխ Հովուապետի։/ ՅԱՄՍԴԷԼՐՕԴԱՄԻ/։ /Յամի տեառն մերոյ/ Յիսուսի Քրիստոսի։ 1705։/ Իսկ ըստ Հայոց. 1154. Օգոստոսի. 7։ Մարգաց 5։/ յԱմսրդամ Քաղաքի՝ Տպա/գրեցաւ այս Գիրք վայեչուչ և մե/ծաշահ, ի Տպարանի Թօմասու/ Վանանդացւոյ, ծախիւք նորին՝ և/ հաւանութեամբ։ Վասնզի գոյր նախկնա/պէս թարգմանեցեալ՝ քաջաբան՝ և/ յամէնիմաստ Վարդան վարդա/պետէն. ի Լաթին լեզուէ ի Հայկա/կան բարբառ։ Եւս զի նա յաճախօ/րէն և լիապէս խօսի, գեղեցկաշար և/ համեղ բանիւ, յորդորական և/ խրատօրէն առ մերայինսն, բաւական/ և քաղցր ոճով։ Եւ մեք ոչ հաճեցաք/ յօդել ի բանս նորին, որք են խորիսխ/ մեղու, սուղ ինչ ոսպն՝ կամ բանջար/ եղէն, այլ զնորայն ընկալեալք, որք /քաղցեալք՝ և ծարաւիք իցեն հմտու/թե[ան] և ուսման, նոքօք լցցեն զփա-/փաք իւրեանց և զծարաւ. ի փառս/ և ի պատիւ ամենաս[ուր]բ Երրորդու[թեան]ն՝ /Հօր և Որդւոյ և Հոգւոյն Սրբոյ./ այժմ և անզրաւ յաւիտենիւ՝ ամէն։/ Պարտաւոր Թօմաս ծառայ ծառայ/ից Աստուծոյ, լոկ անուամբ Վարդապետ։/
348 էջ: Ա տիտղթ. համարակալության մեջ չի մտնում։ Ութածալ, մամուլանիշերը հայատառ և արաբական թվանշաններով։ Շարվ, չափը՝ 12X6,2։ Էջախորագրերով։ 1 գլխազարդ և զարդագիր 20-րդ էջում, վերջազարդեր։ Բնագիրը 12 կետաչափի բոլորագրով, օգտագործված է նաև նոտրգիր։
Digitizer's Notes: Գրքի բացակա էջերը (150-151, 252-253, 335-336) լրացվել են Հիմնարար գիտական գրադարանի այլ օրինակից։
File size: 36.7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Armenia, Yerevan, Fundamental Scientific Library of NAS RA
Year and Place of Digitization: 2009, Fundamental Scientific Library of NAS RA, A/2
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the Fundamental Scientific Library